Domov » Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Učenci 7., 8. in 9. razredov morajo poleg predmetov, ki so obvezni za vse, izbrati tudi izbirne predmete. Ti so del obveznega programa, učenec pa jih izbere glede na svoj interes, sposobnosti in nadarjenost. Tako izbirni predmeti predstavljajo priložnost, da se učenci dokažejo ter hkrati popestrijo in obogatijo učni proces.

Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da učenec ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni potrebo izbrati predmetov iz obeh sklopov.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali le pri eni uri tedensko oproščen izbirnih predmetov. Starši morajo osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Seznam izbirnih predmetov v šolskem letu 2023/24

WordPress Responsive Table

Seznam ponujenih izbirnih predmetov za šolskem letu 2023/24 (v obliki .pdf)

Neobvezni izbirni predmeti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13) določa postopno izvajanje neobveznih izbirnih predmetov. V šolskem letu 2023/2024 bomo na naši šoli kot neobvezne izbirne predmete izvajali šport in računalništvo v 4., 5. in 6. razredu ter nemščino v 6. razredu. Računalništvo in šport se izvajata v obsegu ene ure na teden, nemščina v obsegu dveh ur na teden. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora v določenem šolskem letu obiskovati in je pri predmetu tudi ocenjen.

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED
Nemščina Nemščina Nemščina
Šport Šport Šport
Računalništvo Računalništvo Računalništvo
WordPress Responsive Table

Prav tako lahko učenci 1. razreda obiskujejo angleščino, ki se izvaja kot neobvezni predmet. Izvaja se v obsegu dve uri na teden.