Domov » O šolski svetovalni službi

O šolski svetovalni službi

Šolska svetovalna služba

Svetovalna delavka, pedagoginja Mateja Hari, opravlja naslednje dejavnosti:

  • vpis v 1. razred osnovne in 1. letnik srednje šole;
  • s poklicno vzgojo pri pouku ob sodelovanju z učitelji, učenci in starši izvaja program poklicne orientacije od 5. do 9. razreda;
  • izvaja individualno in skupinsko učno pomoč ter svetovanje učencem;
  • sodeluje s strokovnimi delavci šole pri izvajanju dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih programov in dejavnosti načrtovanja in vrednotenja;
  • sodeluje s starši pri poklicni orientaciji, učno-vzgojni problematiki in regresirani prehrani;
  • je članica šolskega tima za pripravo in izvajanje individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami (tudi za nadarjene učence);
  • sodeluje z zunanjimi ustanovami (zdravstveni dom, center za socialno delo, urad za delo, CIPS);
  • koordinira aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci.

Evidentiranje nadarjenih učencev na naši šoli izvajamo v tretjem razredu. Leto kasneje evidentirane identificiramo. Identifikacija poteka po dveh poteh: eno opravijo učitelji, drugo pa psihologi, ki učence testirajo z Rawenovimi progresivnimi matricami in Torranceovimi testi ustvarjalnega mišljenja. Nadarjeni učenci lahko nadgrajujejo svoje znanje z aktivnostmi, ki jih šola izvaja pri pouku in izbirnih predmetih.

Vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri tem vam želimo stati ob strani in biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih težav vaših otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.


Logoped

Logopedinja Polona Reisner ob četrtkih in petkih pomaga učencem z motnjami na govorno-jezikovnem področju. Ob začetku šolskega leta opravi splošen preizkus govora pri vseh šolskih novincih in jih po potrebi in s soglasjem staršev vključi v redno logopedsko obravnavo. Med letom večkrat opravi kontrolne preglede ter nadaljuje z vajami pri otrocih, ki so bili vključeni v prejšnjih letih in še potrebujejo pomoč logopeda.


Dodatna strokovna pomoč (DSP)

Mag. pedagogike, Ksenja Vrhovnik, je koordinatorka dela z učenci s posebnimi potrebami, svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči. Danica Grabnar, Polona Mitar, Neva Ušeničnik in Sanja Klemenc so specialne pedagoginje, ki izvajajo ure individualne pomoči, ki so z odločbo dodeljene učencem, usmerjenim v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Skupaj z drugimi člani strokovne skupine, imenovane s strani ravnatelja, in starši načrtujejo ter izvajajo individualiziran program za posameznega učenca ter pripravljajo in usklajujejo evalvacijske ocene. Opravljajo rehabilitacijski program glede na specifične težave učenca ter odkrivajo, prepoznavajo in spodbujajo njegova močna področja. Razvijajo učne strategije glede na potrebe posameznika in nudijo vsesplošno podporo v prizadevanju za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Seznanjajo celoten učiteljski zbor s posebnostmi in funkcioniranjem učenca. Predlagajo potrebne prilagoditve in sodelujejo z učitelji pri njihovem izvajanju.

Pri načrtovanju pomoči upoštevajo učenčevo osebnost, njegovo vsakdanjo življenjsko situacijo v šoli in doma ter življenjsko perspektivo. Organizirajo ustrezen čas in prostor za nudenje pomoči ter v dogovoru z vodstvom šole omogočijo izpolnitev drugih sistemskih pogojev.

Svetujejo staršem in učiteljem, ustvarjajo pozitivno naravnanost do učenca z učnimi težavami, pravočasno usmerjajo v ustrezen program in ozaveščajo za optimalen razvoj.

Učenca po njegovih sposobnostih vključujejo v reševanje težav in spremljanje lastnega napredka ter razvijajo soodgovornost za realizacijo zastavljenih ciljev.


Individualna in skupinska pomoč (ISP)

Zakon o osnovni šoli (1996, 2007, 11. člen) določa, da osnovne šole učencem z učnimi težavami prilagajajo metode in oblike dela ter zagotavljajo dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Učne težave so lahko splošne ali specifične, oboje se razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od tistih, ki so vezana na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, nekateri pa imajo učne težave obeh vrst.

Individualna in skupinska pomoč (ISP) je namenjena učencem, ki imajo na enem ali več področjih zmerne učne težave in z dodatno pomočjo učitelja pri individualnem delu ali delu v manjših skupinah lažje usvojijo minimalne in temeljne učne cilje. Tovrstno učno pomoč praviloma potrebujejo učenci, ki nimajo težjih učnih težav in ne potrebujejo zelo specifičnih oblik pomoči (kot npr. disleksija). Izvajajo jo Ksenja Vrhovnik in učiteljice razrednega pouka.

Dodatno strokovno pomoč in koordinacijo le te na naši šoli izvaja pedagoginja mag. Ksenja Vrhovnik.