Domov » O šolski svetovalni službi

O šolski svetovalni službi

Šolska svetovalna služba

Svetovalna delavki, pedagoginja Mateja Hari, in socialna pedagoginja, Sanja Klemenc opravljata naslednje dejavnosti:

  • vpis v 1. razred osnovne in 1. letnik srednje šole;
  • s poklicno vzgojo pri pouku ob sodelovanju z učitelji, učenci in starši izvajata program poklicne orientacije od 5. do 9. razreda;
  • izvajata individualno in skupinsko učno pomoč ter svetovanje učencem;
  • sodelovanje s strokovnimi delavci šole pri izvajanju dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih programov in dejavnosti načrtovanja in vrednotenja;
  • sodelovanje s starši pri poklicni orientaciji, učno-vzgojni problematiki in regresirani prehrani;
  • sta članici šolskega tima za pripravo in izvajanje individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami (tudi za nadarjene učence);
  • sodelujeta z zunanjimi ustanovami (zdravstveni dom, center za socialno delo, urad za delo, CIPS);
  • koordinirata aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi učenci.

Evidentiranje nadarjenih učencev na naši šoli izvajamo v tretjem razredu. Leto kasneje evidentirane identificiramo. Identifikacija poteka po dveh poteh: eno opravijo učitelji, drugo pa psihologi, ki učence testirajo z Rawenovimi progresivnimi matricami in Torranceovimi testi ustvarjalnega mišljenja. Nadarjeni učenci lahko nadgrajujejo svoje znanje z aktivnostmi, ki jih šola izvaja pri pouku in izbirnih predmetih.

Vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri tem vam želimo stati ob strani in biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih težav vaših otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.


Logoped

Logopedinji Polona Reisner in Maja Rejc pomagata učencem z motnjami na govorno-jezikovnem področju. Logopedinja Polona Reisner ob začetku šolskega leta opravi splošen preizkus govora pri vseh šolskih novincih in jih po potrebi in s soglasjem staršev vključi v redno logopedsko obravnavo. Med letom večkrat opravi kontrolne preglede ter nadaljuje z vajami pri otrocih, ki so bili vključeni v prejšnjih letih in še potrebujejo pomoč logopeda. Logopedinja Maja Rejc izvaja dodatno strokovno pomoč logopeda.


Dodatna strokovna pomoč (DSP)

Socialna pedagoginja, Sanja Klemenc, je koordinatorka dela z učenci s posebnimi potrebami, svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči. Polona Mitar Osolnik, Anja Pančur Kosirnik, Jerneja Božič, specialne pedagoginje, Eva Plut, socialna pedagoginja in pedagoginja mag. Ksenja Vrhovnik, izvajajo ure individualne pomoči, ki so z odločbo dodeljene učencem, usmerjenim v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Skupaj z drugimi člani strokovne skupine, imenovane s strani ravnatelja, in starši načrtujejo ter izvajajo individualiziran program za posameznega učenca ter pripravljajo in usklajujejo evalvacijske ocene. Opravljajo rehabilitacijski program glede na specifične težave učenca ter odkrivajo, prepoznavajo in spodbujajo njegova močna področja. Razvijajo učne strategije glede na potrebe posameznika in nudijo vsesplošno podporo v prizadevanju za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Seznanjajo celoten učiteljski zbor s posebnostmi in funkcioniranjem učenca. Predlagajo potrebne prilagoditve in sodelujejo z učitelji pri njihovem izvajanju.

Pri načrtovanju pomoči upoštevajo učenčevo osebnost, njegovo vsakdanjo življenjsko situacijo v šoli in doma ter življenjsko perspektivo. Organizirajo ustrezen čas in prostor za nudenje pomoči ter v dogovoru z vodstvom šole omogočijo izpolnitev drugih sistemskih pogojev.

Svetujejo staršem in učiteljem, ustvarjajo pozitivno naravnanost do učenca z učnimi težavami, pravočasno usmerjajo v ustrezen program in ozaveščajo za optimalen razvoj.

Učenca po njegovih sposobnostih vključujejo v reševanje težav in spremljanje lastnega napredka ter razvijajo soodgovornost za realizacijo zastavljenih ciljev.


Individualna in skupinska pomoč (ISP)

Zakon o osnovni šoli (1996, 2007, 11. člen) določa, da osnovne šole učencem z učnimi težavami prilagajajo metode in oblike dela ter zagotavljajo dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Učne težave so lahko splošne ali specifične, oboje se razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od tistih, ki so vezana na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, nekateri pa imajo učne težave obeh vrst.

Individualna in skupinska pomoč (ISP) je namenjena učencem, ki imajo na enem ali več področjih zmerne učne težave in z dodatno pomočjo učitelja pri individualnem delu ali delu v manjših skupinah lažje usvojijo minimalne in temeljne učne cilje. Tovrstno učno pomoč praviloma potrebujejo učenci, ki nimajo težjih učnih težav in ne potrebujejo zelo specifičnih oblik pomoči (kot npr. disleksija). Izvajajo jo pedagoginja Ksenja Vrhovnik in specialni pedagoginji Anja Pančur Kosirnik in Polona Mitar Osolnik.