Domov » O šolski svetovalni in strokovni službi

O šolski svetovalni in strokovni službi

Svetovalno in strokovno službo sestavljajo socialni pedagoginji, pedagoginja, specialne pedagoginje, inkluzivna pedagoginja in logopedinja.

Vključujejo se v reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem sodelujejo z učenci, učitelji, starši in če je potrebno tudi z ustreznimi zunanjimi sodelavci ali institucijami.

Učenkam in učencem pomagajo pri učnih in drugih težavah. Skupaj iščejo rešitve, kadar je učenec ali učenka v stiski zaradi osebnih težav, težav v odnosu z vrstniki, starši ali učitelji.

V vzgojno-izobraževalno delo se vključujejo z namenom preventivnega delovanja, informiranja, osveščanja in opolnomočenja učencev, vključujejo se tudi v reševanje aktualne oddelčne problematike.

WordPress Responsive Table