Domov » Status učencev

Status učencev

Na osnovi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/96, 33/97 ,59/01, 71/04, 23/05 UPB1, 53/05, 70/05 UPB2, 60/06, 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13, v nadaljevanju ZOsn) in 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.l. RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. In 65/09 pop.), 20/11, 46/16 ZOFVI-L, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) je ravnateljica OŠ Stranje dne,  24. 8. 2023 sprejela

PRAVILNIK

o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Osnovna šola s temi pravili ureja postopke za:

 • pridobitev statusa,
 • dodelitev statusa in trajanje,
 • prilagajanje šolskih obveznosti,
 • mirovanje in prenehanje statusa,
 • varstvo pravic.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen

Učenec lahko pridobi status:

 • perspektivnega športnika,
 • vrhunskega športnika,
 • perspektivnega mladega umetnika,
 • vrhunskega mladega umetnika.

Status perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec:

 • ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze v tekočem šolskem letu,
 • je dopolnil 12 let,
 • je vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Status vrhunskega športnika si lahko pridobi učenec:

 • ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze v tekočem šolskem letu,
 • je v preteklem šolskem letu dosegel vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti,
 • je dopolnil 14 let,
 • je vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Status perspektivnega mladega umetnika si lahko pridobi učenec:

 • ki je vpisan na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje,
 • je dopolnil 12 let,
 • je v preteklem šolskem letu dosegel vidne uspehe s področja umetnosti na državnem nivoju.

Status vrhunskega mladega umetnika si lahko pridobi učenec:

 • ki je vpisan na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje,
 • je dopolnil 14 let,
 • je v preteklem šolskem letu dosegel vrhunske dosežke na mednarodnem tekmovanju s področja umetnosti.

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

3. člen

Predlog za pridobitev statusa podajo učenčevi starši ali zakonit zastopnik (v nadaljevanju starši). Pisni predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajo učiteljem športa.
Starši lahko vložijo predlog z dokazili do 30. septembra oz. iz utemeljenih razlogov lahko tudi med šolskim letom.
Če vloga ni popolna ali ni razumljiva, se starše pozove k dopolnitvi vloge v roku osmih dni.

4. člen

Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil dodeljen.

O dodelitvi statusa odloča tri članska komisija. Status pa začne veljati, ko je s strani ravnatelja izročena staršem učenca odločba o dodelitvi statusa in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

Ravnatelj izda odločbo najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo predloga za dodelitev statusa.

IV. PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

5. člen

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu športniku oz. umetniku določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa.

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

 • obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavostih šole,
 • obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
 • način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
 • druge medsebojne pravice in obveznosti.

Učencu športniku oz. umetniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

V. MIROVANJE IN PRENEHANJE STATUSA

6. člen

Učencu lahko status miruje zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogih in sicer:

 • če ne opravlja obveznosti iz pisnega dogovora,
 • če zlorablja opravičevanje,
 • neopravičeno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole,
 • če je ocenjen pri predmetu zaporedoma z več negativnimi ocenami,
 • zaradi nespoštljivega vedenja do delavcev in sošolcev šole.

Predlog o mirovanju statusa lahko poda razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile dodeljene.
Sklep o mirovanju in obdobju mirovanja statusa izda ravnatelj. Ravnatelj vroči sklep staršem in obvesti oddelčni učiteljski zbor.

Status učencu preneha:

 • s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,
 • če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,
 • če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,
 • če ob poteku obdobja mirovanja statusa niso prenehali razlogi za mirovanje,
 • na zahtevo učenčevih staršev.

S prenehanjem statusa učencu izgubi vse pravice, ki so mu bile dodeljene.
O prenehanju statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči staršem in obvesti oddelčni učiteljski zbor.

VI. VARSTVO PRAVIC

7. člen

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

8. člen

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo.

9. člen

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

10. člen

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu  zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

11. člen

Ta pravilnik začne veljati z 1. 9. 2023.

Ravnateljica
Mateja Hari

Priloge

Vloga za pridobitev statusa učenca