Domov » Status učencev

Status učencev

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07) izdaja ravnatelj OŠ Stranje dne 2. 6. 2018

PRAVILA
o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole STRANJE

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:

 • učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe,
 • učencem, ki so perspektivni športniki.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen

Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.

Učenec pridobi status perspektivnega mladega umetnika, če je obremenjen  z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen(se udeležuje državnih tekmovanj). Učenec pridobi status vrhunskega mladega umetnika, če je obremenjen  z dodatnimi programi več kot 10 ur tedensko v tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen(dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti).

Status učenca športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Učenec pridobi status perspektivnega športnika, če je obremenjen do 8 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu in je dosegel v preteklem šolskem letu vidne uspehe na državnem nivoju.

Status vrhunskega športnika pridobi učenec, če je obremenjen več kot 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu in je dosegel v preteklem šolskem letu ki doseže vrhunski dosežek mednarodne vrednosti.

Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.

3. člen

Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, določenim s temi pravili.

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

4. člen

Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) učenca in učenec.

K predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti:

 • za status učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program skupaj s tedenskim obsegom dejavnosti;
 • za status učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze skupaj z rezultati in urnik tedenske obremenitve v športni panogi;

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca oziroma eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu.

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

5. člen

Šola dodeli učencu status najmanj za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil dodeljen.

6. člen

Na začetku vsakega šolskega leta šola ob upoštevanju dokazil preveri, ali učenec izpolnjuje pogoje za status, ki ga je imel v preteklem šolskem letu.

Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za status, ga šola lahko podaljša.

Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je treba predložiti najkasneje do roka, določenega v petem odstavku 4. člena tega pravilnika.

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

7. člen

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu športniku določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa.

O prilagoditvah obveznosti učenca, ki se vzporedno izobražuje, se šola in starši učenca pisno dogovorijo.

8. člen

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

 • obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavostih šole,
 • obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
 • način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
 • druge medsebojne pravice in obveznosti.

Učencu športniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

9. člen

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev s podpisom potrdi, da z njim soglaša.

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca.

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

10. člen

Učencu lahko preneha status:

 • na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;
 • če mu je dodeljen za določen čas;
 • če mu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje;
 • če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen, in
 • če se mu odvzame zaradi neizpolnjevanja obveznosti po drugem členu pravil.

11. člen

Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, mu šola lahko odvzame status.

Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor.

12. člen

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši, razrednik oziroma drugi podpisniki dogovora.

Med mirovanjem statusa učenec oziroma dijak ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

VI. VARSTVO PRAVIC

13. člen

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

14. člen

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo.

15. člen

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

16. člen

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu oziroma dijaku zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.

VII. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Ta pravila začnejo veljati s 2. 6. 2018.

Ravnatelj
Boris Jemec

Priloge

Vloga za pridobitev statusa učenca