Domov » Načrt šolskih poti

Načrt šolskih poti

1. Uvod

Načrt šolskih poti Osnovne šole Stranje je izdelan z namenom, da se otrokom zagotovi čim večja varnost na prometnih površinah od prihodu in odhodu v šolo, v času pouka, podaljšanega bivanja, ekskurzij, dni dejavnosti in drugih šolskih prireditvah.

Skrb za varnost v prometu ni samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe, tako z vidika varnosti vsakodnevnega vključevanja v promet kot z vidika družbene samozaščite.

Osnovni namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje ter povečati varnost v prometu, poudariti težave na sami poti, spodbujati zdrav in varen način mobilnosti. Temeljni cilji so:

 • povečanje varnosti in zaščita najbolj ranljivih skupin udeležencev v cestnem prometu (šolarji, pešci, kolesarji),
 • nič mrtvih in huje poškodovanih otrok na šolskih poteh,
 • povečanje učinkovitosti načrtov šolskih poti,
 • povečanje izvajanja ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti v šolskem okolišu,
 • uporabnost načrtov za šolo in učence, pa tudi za starše in lokalno skupnost,
 • varnejša cestna infrastruktura in odprava prometno varnostnih težav na šolskih poteh.

2. Splošne informacije o šoli in šolski okoliš

Naziv šole: Osnovna šola Stranje
Naslov: Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica

01 83 25 433
01 83 26 080
info@os-stranje.si
www.os-stranje.si

Šolski okoliš

Šolski okoliš je določen z odlokom o šolskem okolišu in zajema naslednja naselja:

 • Studenec,
 • Trobelno,
 • Podlom,
 • Zavrh pri Črnivcu,
 • Sela pri Kamniku,
 • Sidol,
 • Poljana,
 • Sovinja Peč,
 • Sela pri Kamniku,
 • Smrečje v Črni,
 • Gozd,
 • Podstudenec,
 • Potok v Črni,
 • Žaga,
 • Krivčevo,
 • Kališe,
 • Zgornje Stranje,
 • Spodnje Stranje,
 • Stahovica,
 • Stolnik,
 • Laniše,
 • Zakal.

Obsega krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, Godič, Črna in del Mekinj (Mekinje od kulturnega doma navzgor, Zduša, Podjelše, Jeranovo) za učence od petega razreda dalje.

Podružnična šola Gozd vključuje učence zgornjega dela KS Črna in del KS Sela iz zaselkov Poljana, Bela Peč, Sovinja Peč.


3. Analiza stanja šolskih poti in prometne varnosti

Učenci naše šole se vsakodnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in nevarnostmi, ki jih predstavlja promet v okolici naše šole.

Vstop v osnovno šolo je pomemben mejnik za otroka. V prvih razredih osnovne šole se otroci pripravljajo in usposabljajo za samostojno sodelovanje v prometu.

Učenci potrebujejo pomoč, vodenje in nadzor odraslih. Zakon o varnosti cestnega prometa predpisuje, da otrok, mlajši od 7 let, ne sme samostojno sodelovati v prometu, temveč mora biti v spremstvu odrasle osebe. Zato je pomembno, da smo odrasli otrokom vzor. To pa smo lahko le, če tudi sami dosledno upoštevamo prometne predpise.


4. Pravilno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu

Šolar – pešec

 • Šolar – pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. Načrti šolskih poti opredelijo varnejše poti do šole in poudarijo nevarnejša, bolj izpostavljena mesta na šolskih poteh.
 • Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti. Preden stopi na vozišče, preveri, ali se mu približujejo vozila, na način, da pogleda levo, desno in še enkrat levo. Prečkanje ceste med parkiranimi vozili odsvetujemo (v primeru če ni v bližini prehodov za pešce, naj šolar prečka cesto za zadnjim parkiranim avtomobilom).
 • Šolar – pešec naj uporablja podhode, nadhode in prehode za pešce. Na semaforiziranih prehodih za pešce, mora počakati na zeleno luč za pešce in se prepričati s pogledom levo-desno, da so vozniki resnično ustavili. Na ostalih (nesemaforiziranih) prehodih je potrebno, poleg naštetega, pozornost nameniti približujočim vozilom, da se ta ustavijo in šele nato šolar varno prečka cesto. Priporočamo, da šolar prečkanje predhodno naznani z dvignjeno roko.
 • Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.
 • Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm².
 • Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg odsevnika, nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
 • Šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove, društva ali druge institucije lahko organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu, na prehodih za pešce, skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa (vloga šolskih prometnikov, ki pomagajo otrokom varno prečkati cesto na označenih prehodih za pešce).
 • Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje. Pešca – šolarja lahko izjemoma usmerimo tudi na vozišče, če tam ni pločnika, pešpoti, kolesarske steze, hkrati pa zagotovimo na teh odsekih znižano hitrost do 30 km/h s celostno prometno ureditvijo. Enako velja tudi v primeru izjeme, ko pešca usmerimo na desno stran vozišča v smeri hoje.

Šolar – kolesar

 • V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let (drugače le v spremstvu polnoletne osebe). Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko izkaznico.
 • Šolar – kolesar mora uporabljati prometne površine, namenjene kolesarjem (kolesarske steze, poti). Načrti šolskih poti prednostno obravnavajo šolske poti za pešce. Zelo priporočljivo je, da načrti opredelijo tudi varnejše kolesarske poti do šole in poudarijo nevarnejša, bolj izpostavljena mesta na šolskih poteh, kjer imajo prednost pešci (npr. okolica šole, območja za pešce, območja umirjenega prometa).
 • V kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, mora kolesar voziti ob desnem robu vozišča (cca. 1 m od roba vozišča). Pri tem so izrednega pomena tudi urejene (utrjene) bankine, skladno s kriteriji za vodenje šolskih poti.
 • Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina sedeža, zavore, zvonec, odsevniki, žarometi). Kolesar poskrbi, da je viden tako podnevi kot ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti (uporaba signalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, svetilk).
 • Šolar – kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik.
 • Šolar – kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upoštevati predpise.
 • Pri hoji ob kolesu na vozišču je varneje, če kolesar hodi ob desni strani kolesa.
 • Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno. Odsvetuje se tudi uporaba slušalk med vožnjo na kolesu.
 • Prevažanje sošolcev na prtljažniku je prepovedano in nevarno.
 • Kolesarske steze morajo kolesarji uporabljati in voziti v skladu s prometnimi predpisi (upoštevati prometne znake in puščice na kolesarski stezi, ki določajo smer prometa na njej – napačna smer vožnje je najpogostejša napaka vseh kolesarjev).
 • Kolesarji smejo prečkati prehod za pešce le kot pešci in pred tem sestopiti s kolesa in ga potiskati ob sebi. Drugače je na prehodu za kolesarje, kjer pa vseeno velja prevoziti prehod z veliko mero previdnosti.

Šolar – potnik oz. vozač

 • Številne šolarje starši pripeljejo v šolo z avtomobili. Pri tem je ključnega pomena, da so otroci vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom ter, glede na njihovo starost, nameščeni v ustreznem varnostnem sedežu.
 • Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora biti otrok, manjši od 150 cm, med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. Za osnovnošolske otroke je torej primerna skupina II + III, kamor spadajo sedeži za otroke, težke med 15 in 36 kg oziroma stare od 3 do 12 let.
 • Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od prometa (npr. na pločnik).
 • Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo upoštevati pravila obnašanja na avtobusu in tudi pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa. Kratka in jasna pravila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem, oblikuje osnovna šola ter o tem seznani starše in šolarje, ki podpišejo izjave, da so seznanjeni s pravili. Pravila oz. napotila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, se namestijo tudi v vozilu, ki opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok med domom in osnovno šolo.

Napotila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem (pravila obnašanja na šolskem avtobusu in pravila čakanja na postajališčih šolskega avtobusa):

 • Skupaj s starši je potrebno izbrati in preizkusiti najvarnejšo pot do postajališča ter razmisliti o pravilnem in odgovornem ravnanju pešca v cestnem prometu. Pri tem ne smemo pozabiti na vidnost pešca – šolarja (svetla oblačila, ustrezno nameščena odsevna telesa).
 • Šolarji naj pričakajo avtobus ali kombi na posebej označenem postajališču. Vedno počakajo, da se vozilo ustavi, nato varno in organizirano vstopijo vanj. Enako tudi po izstopu, stran od vozila, na varni površini počakajo, da le-to odpelje. Nato nadaljujejo svojo pot proti domu.
 • Šolarji morajo na šolskem avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova navodila.
 • Šolarji morajo biti med vožnjo v šolskem avtobusu ali kombiju pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi in obrnjeni v smeri vožnje.
 • Šolarji med vožnjo ne motijo voznika, se ne prerivajo in ne kričijo.

5. Grafični prikaz šolskih poti in zemljevid šolskega okoliša

Pregled nevarnih mest
Mesta, od 1 do 12, so označena na zemljevidu.

1. Nepregleden ovinek na desno.

Zelo nevarno mesto: cesta brez pločnika.

2. Nevarno križišče!

Vhod v tovarno Calcit – veliko težkih tovornjakov

3. Nevarno križišče!

Šolska pot: Stahovica – Črna. Ni prehoda za pešce. Veliko prometa.

4. Nevarno mesto!

Ozek most, ni pločnika!

5. Nevarno mesto!

Oster, nepregleden ovinek, ozko cestišče brez pločnika.

6. Nevarno križišče!

Živa meja zastira pogled, ozko cestišče, del za pešce označen s talnimi označbami.

7. Nevarno mesto!

Ozko cestišče, dva nepregledna ovinka.

8. Nevarno križišče!

Ozek most z zelo ozkim pločnikom. Velika frekvenca prometa.

9. Nevarno mesto!

Šolska pot, ni prehoda za pešce.

10. Nevarno mesto!

ŠOLA in VRTEC! Velika frekvenca prometa na regionalni cesti.

11. Nevarno križišče!

Slaba preglednost zaradi betonske ograje.

12. Nevarno križišče!

Ni prehoda za pešce, velika frekvenca prometa.

13. Avtobusna postaja na cestišču, brez prehoda za pešce!

Slaba preglednost, velika frekvenca prometa na regionalni cesti.

Zemljevid


6. Navedba vseh linij organiziranega šolskega prevoza z vsemi postajališči

Urnik prevozov s šolskim kombijem

Urnik prevozov s šolskim avtobusom

Prevoze otrok z avtobusi opravlja s koncesijsko pogodbo ustanovitelja podjetje ARRIVA.


Izdelava

V projektu smo sodelovali:
Boris Jemec, koordinacija
Mojca Obreza, fotografiranje, izdelava
Vita Plevel, fotografiranje, izdelava
Andrej Kočar, računalniška obdelava
Mira Papež, lektoriranje

Načrt šolskih poti OŠ Stranje je objavljen v vitrini pri vhodu v šolo.