Domov » Šolska pravila

Šolska pravila

Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne šole Stranje je dne 14. 10. 2021 sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
V Osnovni šoli Stranje

1. člen
(namen pravil)

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

2. člen
(opredelitev pojmov)

 1. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem procesu, ki obiskuje pouk v Osnovni šoli Stranje in ni delavec šole.
 2. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let.
 3. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let.
 4. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.
 5. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje, težje in najtežje.
 6. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki je v skladu s temi pravili.
 7. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa odziv šole na ugotovljeno kršitev.

3. člen
(dolžnosti in odgovornosti učenca)

Dolžnosti učenca so, da:

 1. redno obiskuje pouk in izbirne predmete ter ostale načrtovane aktivnosti,
 2. ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,
 3. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem drugačnosti,
 4. v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost,
 5. spoštljivo ravna s šolsko lastnino,
 6. skrbno prinaša šolske potrebščine,
 7. sodeluje v šolskih aktivnostih,
 8. izpolnjuje svoje učne in druge obveznosti,
 9. sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole.

Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitve zakonskih in šolskih predpisov, vključno s temi pravili. Mlajši učenec ni kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Starejši učenec je kazensko odgovoren za najtežje kršitve. Učenec je odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega zakonika).

4. člen
(načini zagotavljanja varnosti)

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev. Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.

Učencem zagotavljamo varnost:

 1. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 2. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
 3. z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
  • izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
  • vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju,
  • prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vseh vhodih v šolo in na podružnici,
  • obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v promet,
  • urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa vozil do šolske stavbe,
  • drugo;
 4. z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo;
 5. z videonadzorom okolice šole;
 6. z dežurstvom učiteljev v času odmora za malico na hodnikih, v času odmora za kosilo v jedilnici in telovadnici, v času prostih ur učencev v za to določenih učilnicah ter ob odhodih avtobusov na avtobusni postaji;
 7. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;
 8. z varovanjem šolskih objektov matične in podružničnih šol z alarmnim sistemom, povezanim z varnostno službo ter njihovimi dnevnimi in nočnimi obhodi.

Naloge dežurnih učiteljev

Učitelji po razporedu dežurajo na hodniku pred poukom, med dvajsetminutni odmorom za malico, med glavnim odmorom za kosilo v jedilnici in telovadnici ter ob odhodih avtobusov na avtobusni postaji pred šolo. Tako zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah, telovadnici ter pomagajo dežurnim učencem in rediteljem.

Naloge rediteljev

Vsak teden so v oddelku trije učenci reditelji. Njihova naloga je, da:

 1. ob pričetku ure javijo učiteljem odsotnost učencev;
 2. po vsaki učni uri očistijo tablo in uredijo učilnico;
 3. prinesejo malico in po njej pospravijo;
 4. obvestijo ravnatelja ali njegovega pomočnika, če učitelja več kot 10 minut po zvonjenju ni k pouku.

5. člen
(pravila obnašanja in ravnanja)

Obnašanje med poukom

 1. Pouk poteka mirno pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice odidejo, ko jim učitelj to dovoli.
 2. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne moti.
 3. Med poukom ni dovoljeno žvečiti.
 4. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici oziroma o načinih ravnanja s posameznimi predmeti.

Oblačila in obutev

 1. Učenci si v garderobah sezujejo čevlje in se preobujejo v copate. Nošenje copat je obvezno. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobnih omaricah. Učenci skrbijo za urejenost garderobnih omaric.
 2. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate.
 3. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave

 1. V času šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav prepovedana, razen če je potrebna za zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca. Učenci, ki prinašajo elektronske naprave v šolo, jih na lastno odgovornost puščajo v garderobnih omaricah ali imajo shranjene v šolskih torbah.
 2. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu ali zbornici.
 3. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno.

Čakanje na pouk

Učenci razredne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah. Učenci predmetne stopnje ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah, po glavnem odmoru pa pred učilnico.

Gibanje po šoli

 1. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Vozači imajo organizirano jutranje varstvo vozačev.
 2. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur. Po pouku gredo učenci domov. Varstvo vozačev je pred in po pouku zagotovljeno v avli ali v določeni učilnici Če učenec vozač ne čaka na prevoz na dogovorjenem mestu, starši podpišejo soglasje, da po pouku prevzemajo odgovornost za otroka. Učenec v tem primeru zapusti šolo ob koncu pouka.
 3. Prvošolce starši pospremijo do učilnice. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v spremstvu staršev ali sami (na osnovi pisnega dovoljenja staršev). Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico.
 4. Med odmori se učenci zadržujejo v učilnici, kjer bodo nadaljevali s poukom, med glavnim odmorom pa v telovadnici, razen če gredo na stranišče ali v knjižnico.
 5. Učenci se med odmori ne zadržujejo v straniščih. Za potrebe pouka gredo med odmori lahko v garderobo do svoje omarice in iz nje vzamejo potrebščine.
 6. V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v garderobah.
 7. V času prostih ur učenci počakajo v za to določeni učilnici.
 8. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka, pod vodstvom oziroma naročilom učitelja ali strokovnih delavcev.

Prehrana

 1. Hrano (kosilo in malico) uživajo učenci v jedilnici oziroma v učilnici. Upoštevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za seboj. Mize po malici pobrišeta dežurna učenca.
 2. Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice ali učilnice.
 3. Torbe pustijo učenci zložene pred učilnicami, kjer bodo nadaljevali s poukom.

Skrb za lastnino in urejenost šole

 1. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
 2. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, vsi učenci spoštujejo šolsko in tujo lastnino.
 3. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
 4. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju.
 5. Če učenec izgubi ključek od svoje omarice, šola poskrbi za novega in stroške izdelave zaračuna staršem preko položnice.

Skrb za čistočo

V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo in se v njih ne zadržujejo po nepotrebnem.

Prepovedi in omejitve

Na območju šolskega prostora je prepovedano:

 1. kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc;
 2. uživanje alkoholnih pijač;
 3. uporaba pirotehničnih in drugih sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje;
 4. vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole;
 5. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole;
 6. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-izobraževalnega procesa;
 7. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji;
 8. nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
 9. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.

Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi

Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu. Kadar učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta ne obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

6. člen
(kršitve)

Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje. Pri razvrščanju kršitev si pomagamo s prilogo A tega pravilnika..

7. člen
(postopki in ukrepi v primeru kršitev)

V primeru ugotovljenih kršitev in 6. člena teh pravil lahko šola sproži ustrezne postopke in ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela:

 1. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.
 2. Spore je potrebno najprej reševati na miren način.
 3. Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa. V primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo.
 4. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola proti kršitelju ne sme ukrepati.
 5. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitve.
 6. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera.
 7. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali dogodku in o izjavah nasprotne strani.
 8. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.
 9. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali kakršnihkoli izjav o kršitvi na nezakonit način.

Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s prilogo A teh pravil. Pri tem je treba upoštevati, da se ob pojavu težjih ali ponavljajočih se kršitev ter pri učencih s posebnimi potrebami po potrebi sestane strokovna skupina šole, ki presodi o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa.

Določila prejšnjega odstavka se uporabijo tudi v dvomu o prištevnosti kršitelja v času, ko je storil kršitev.

V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost kršitelja::

 • Mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči.
 • Mladoletnik od dopolnjenega sedmega do dopolnjenega štirinajstega leta ne odgovarja za škodo, razen če se dokaže, da je bil ob povzročitvi škode zmožen razsojati.
 • Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o odgovornosti za škodo.

Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let starosti, se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.

8. člen
(organiziranost učencev)

Oddelčna skupnost

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne.

Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

9. člen
(opravičevanje odsotnosti)

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neupravičena zamuda se kaznuje z neopravičeno uro..

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po prihodu učenca v šolo.

Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti 3 dni pred izostankom.

Izhode učencev med prostimi urami pisno dovolijo starši.

Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti …) je dovoljen le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v spremstvu staršev ali skrbnikov učenca.

10. člen
(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)

Sistematski pregledi in cepljenje

Splošni sistematski pregledi in cepljenje se izvajajo v 1., 3. in 5. razredu, medtem ko se v 8. razredu izvaja zgolj sistematski pregled. V 9. razredu se spremlja podatke, ki se uporabljajo pri poklicni usmeritvi.

Dolžnost seznanitve

Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

11. člen
(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

Pravila šolskega reda začnejo veljati po sprejetju na Svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

Kršitve, postopki in ukrepi

Priloga A – Kršitve, postopki in ukrepi
Priloga B – Protokol samotestiranja učencev
Vzgojni načrt