Domov » Svet zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja določenega javnega zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Pristojnosti sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ;
 • o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov. V njem so trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Predstavniki ustanovitelja:

 • Dušan Papež,
 • Mateja Gradišek,
 • Lijana Kočar.

Predstavniki staršev:

 • Monika Povšič (predsednica Sveta staršev),
 • Brigita Resnik,
 • Aleš Šinko.

Predstavniki delavcev šole:

 • Katja Kuhar,
 • Alenka Bičanič,
 • Martina Golob,
 • Ksenja Vrhovnik,
 • Stanka Kočar (predsednica Sveta zavoda).