Domov » Subvencionirana šolska prehrana

Subvencionirana šolska prehrana

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

Subvencija za malico

Polna subvencije za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače. Ostali učenci plačajo polno ceno malice, to je 1,10 evra. Nova cena je enotna za vse šole v Sloveniji, saj jo je z letošnjim šolskim letom določilo ministrstvo.

Subvencija za kosilo

Subvencija za kosilo s 1. 9. 2023 v celoti pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.