Domov » Vpis v srednjo šolo

Vpis v srednjo šolo

Srednješolsko izobraževanje


Nižje poklicno izobraževanje

Namenjeno je predvsem tistim, ki ne končajo osnovne šole; traja 2 leti in pol; zaključi se z zaključnim izpitom; pridobiš si poklic; po končanem šolanju je možna zaposlitev ali pa nadaljevanje šolanja v srednjem poklicnem izobraževanju ali srednjem tehničnem in strokovnem izobraževanju.


Srednje poklicno izobraževanje

 • traja 3 leta,
 • imaš splošne predmete in strokovne module; 1 tuj jezik,
 • zaključi se z zaključnim izpitom – 2 predmeta (SLJ + izdelek/storitev),
 • pridobiš poklic,
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje v poklicno tehniškem izobraževanju (sistem 3+2).

Poklicno tehniško izobraževanje – PTI

 • pogoj: zaključen ustrezen program srednje poklicne šole,
 • traja 2 leti,
 • zaključi se s poklicno maturo (4 predmeti),
 • pridobiš poklic,
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem.

Možnosti za študij:

 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna).
 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature.
 • Če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij).

Srednje tehniško in strokovno izobraževanje

 • traja 4 leta,
 • imaš splošne predmete in strokovne module; 1 ali 2 tuja jezika (odvisno od programa),
 • zaključi se s poklicno maturo – 4 predmeti:
  • 2 obvezna (SLJ + temeljni strokovni predmet),
  • 2 izbirna (MAT/TJA + izdelek/storitev/seminarska naloga/izpit),
 • pridobiš poklic,
 • po končanem šolanju se lahko zaposliš ali pa nadaljuješ s študijem.

Možnosti za študij:

 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš v višješolske programe (višje strokovno izobraževanje) in v visokošolske strokovne programe prve stopnje (1. stopnja strokovna).
 • Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišeš tudi v nekatere univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v nekatere magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij), vendar pa moraš prej opraviti še izpit iz enega predmeta splošne mature.
 • Če opraviš maturitetni tečaj (traja 1 leto in se konča s splošno maturo), pa se lahko vpišeš v univerzitetne programe prve stopnje (1. stopnja univerzitetna) in v magistrske programe druge stopnje (2. stopnja magisterij).

Splošno srednje izobraževanje – gimnazija

 • traja 4 leta,
 • imaš splošne predmete; v nekaterih gimnazijah tudi strokovne predmete; 2 tuja jezika (ali več),
 • zaključi se s splošno maturo – 5 predmetov: 3 obvezni (SLJ, MAT, TJA) + 2 izbirna,
 • ne pridobiš poklica,
 • pripravlja na študij,
 • po končanem šolanju se lahko vpišeš kamorkoli (v višješolske programe, v visokošolske strokovne programe prve stopnje, v univerzitetne programe prve stopnje in v magistrske programe druge stopnje).

Več vrst gimnazij:

 • Splošna,
 • športna (poudarek na športni vzgoji),
 • klasična (obvezna latinščina),
 • ekonomska (strokovni predmeti s področja ekonomije, podjetništva),
 • tehniška (strokovni predmeti s področja elektrotehnike, računalništva, naravoslovja npr. biologije),
 • umetniška (likovna, glasbena, plesna, dramska).

Če po končani gimnaziji ne želiš študirati, se lahko vključiš v poklicni tečaj (traja 1 leto in se konča s poklicno maturo). Tako pridobiš poklic in se lahko zaposliš.


Več informacij o pogojih za vpis v srednješolske programe najdeš na spletni strani MVI.


Merila za vpis v srednje šole v primeru omejitve vpisa

Če se za posamezen program prijavi preveč učencev (več kot jih šola lahko sprejme), pride do omejitve vpisa. To pomeni, da je sprejeto samo določeno število učencev. Pri tem se upoštevajo določena merila oz. kriteriji, in sicer:

 1. KRITERIJ – ZAKLJUČNE OCENE IN UČNI USPEH
  • zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni predmeti, izbirni predmeti se ne upoštevajo),
  • z zaključnimi ocenami in uspehom se lahko zbere največ 175 točk.
 2. KRITERIJ – REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (slovenščina in matematika)
  Rezultati NPZ se upoštevajo samo v primeru, če je na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk iz ocen in uspeha.
 3. KRITERIJ – MERILA POSAMEZNIH ŠOL
  Merila posameznih šol se upoštevajo samo v primeru, če je po upoštevanju rezultatov NPZ še vedno več kandidatov z istim številom točk.

Več informacij o merilih najdete na spletni strani MVI.

Tabela za izračun točk v primeru omejitve vpisa

V priponki so objavljeni podatki o spodnji meji 1. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2022/2023.

Kako do informacij o postopku vpisa (razpis za vpis v srednje šole, merila za vpis, omejitve v srednjih šolah, rokovnik)

V iskalnik vpišete »ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport«.

Na dnu strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kliknete »vpis v srednje šole«, kjer so vse informacije o letošnjem vpisu in informacije o vpisih za več let nazaj.

Informacije o šolah in poklicih

Na dnu iste strani kliknete lahko tudi »poklicni kažipot« in pridete do internetne strani www.mojaizbira.si, kjer pridete do informacij o srednjih šolah, programih in poklicih.

Zavod za zaposlovanje – CIPS (opisi poklicev)

V iskalnik napišete »zavod za zaposlovanje«, na dnu strani Zavoda za zaposlovanje kliknete CIPS in pridete do strani CIPSa, Centra za informiranje in poklicno svetovanje, kliknete »opisi poklicev«.
http://www.ess.gov.si/slo/Ncips/OpisiPoklicev/

Raziskovanje delovnih mest, poklicev, področij dela:

 • literatura, video kasete, časopisi, brošure npr. opisi poklicev: http://www.ess.gov.si/slo/Ncips/OpisiPoklicev/,
 • CIPS, Karierni center Univerze v Ljubljani,
 • opazovanje na delovnem mestu (podjetniki, obrtniki, drugače v poklicih),
 • informativni intervjuji (priprava, vprašanja!),
 • Obrtna in Gospodarska zbornica,
 • Projekt Moja soseska (opisi poklicev),
 • Svetovalna podjetja (Kadis, IZIDA).

Raziskovanje šol, sistema izobraževanja


Štipendije

Vse o štipendijah si lahko preberete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/.

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 2022/2023