Domov » Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka in so izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelkov ob začetku tekočega šolskega leta. Svet staršev izvoli tri predstavnike v svet zavoda.

Pristojnosti in naloge svet staršev so opredeljene v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2019/20:

1. a – Alenka Štirn
1. b – Metod Pogačnik
2. a – Boštjan Močnik
2. b – Katarina Cverle
3. a – Roman Dobovšek
3. b – Maja Šijakov
4. a – Nina Cestnik Pavlič
4. b – Nataša Mihalič
5. a – Andreja Kern
5. b – Sabina Urh
6. a – Katarina Podjed
6. b – Robert Šinkovec
7. a – Jurij Krsnik
7. b – Aleš Šinko
8. a – Bogomil Lukan
8. b – Boštjan Močnik
8. c – Barbara Sladič
9. a – Robert Mihelčič
9. b – Jerneja Sušnik
POŠ Gozd – Dane Vidmar, Brigita Resnik

Predsednica sveta staršev je Monika Povšič.