Domov » Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka in so izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelkov ob začetku tekočega šolskega leta. Svet staršev izvoli tri predstavnike v svet zavoda.

Pristojnosti in naloge svet staršev so opredeljene v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Člani sveta staršev v šolskem letu 2022/23:

1. a – Jure Sitar
1. b – Helena Tosić
1. g – Vesna Žerovnik
2. a – Tina Gros
2. b – Tine Grden
2. g – Alenka Avbelj
3. a – Špela Papež Zamljen
3. b – Dušan Plahuta
4. a – Nina Turnšek
4. b – Metod Pogačnik
5. a – Miha Bogataj
5. b – Katarina Cverle
6. a – Kaja Vrhovec
6. b – Irena Udovič
6. c – Maja Šijakov
7. a – Nataša Mihalič
7. b – Gregor Koncilja
7. c – Nina Cestnik Pavlič
8. a – Andreja Kern
8. b – Irena Udovič
9. a – Martina Zupin
9. b – Mateja Nograšek

Predsednik sveta staršev je Metod Pogačnik.