Domov » Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Osnovna šola Stranje
Zgornje Stranje 22
1242 Stahovica
01 832 54 33, 01 832 70 80

Odgovorna uradna oseba:
Mateja Hari, ravnateljica
01 832 54 33
mateja.hari@os-stranje.si

Datum prve objave kataloga: 14. 4. 2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 3. 7. 2023
Spletni naslov kataloga:www.os-stranje.si/sola/katalog-informacij-javnega-znacaja/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. 1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Delovno področje: Osnovnošolsko izobraževanje
Ustanovitelj Osnovne šole Stranje je Občina Kamnik.

Notranje organizacijske enote:
Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica
Podružnična šola Gozd, Krivčevo 2, 1242 Stahovica

Organigram zavoda: Organigram (.PDF oblika)

2. 2 Kontaktni podatku uradne osebe, pristojen za posredovanje informacij

Na OŠ Stranje:
Mateja Hari, ravnateljica
01 832 54 33
mateja.hari@os-stranje.si

Na PŠ Gozd:
Barbara Antonin, učiteljica razrednega pouka
01 832 52 35
barbara.antonin@os-stranje.si

2. 3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Predpisi EU: Register predpisov EU (razdelek 32 Izobraževanje in komunikacije)

2. 4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlog predpisov: Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja

2. 5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Letni delovni načrt
Šolska publikacija 2023/2024

2. 6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke po ZUP v zvezi s statusom učencev in posameznimi pravicami učencev.

2. 7 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod

Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2. 8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Pravna oseba ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2. 9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Večina informacij je dostopna preko spleta http://www.os-stranje.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od 8. do 14. ure na sedežu šole v tajništvu, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.
Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Izjava o dostopnosti spletišča (.PDF oblika).

4. Stroškovnik

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Zavod upošteva člene Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Zavod nima zahtev po informacijah javnega značaja.